Wettelijke kennisgeving

Informatie over het bedrijf :

GEPHIMA SPRL – onder de handelsnaam JAMES REALTY
Wiens statutaire zetel gevestigd is te :
Legrandlaan 30
B-1050 Brussel
België
Telefoon: 02 218 38 38
@mail : info@james-realty.com
BTW-nummer : BE 0682.872.575
IPI-accreditatie:
105 256 ( de heer Philippe Koelman) – 508 627 (mevrouw Marie Moorkens) – 508 926 (mevrouw Géraldine Weckx)
508,881 (mevrouw Valérie Delorge) – 515,250 (mevrouw Alexandra Mikolajczak) – 515,243 (mevrouw Laurence Lob) – 516,057 (de heer Maurits Laumen) – 504,625 (mevrouw Anne Montanari)
Toezichthoudende instantie: IPI – Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Ethische code: IPI – www.ipi.be
In overeenstemming met de deontologische richtlijn nr. 1, die op 1 januari 2007 in werking is getreden, herinneren wij eraan dat onze professionele burgerlijke aansprakelijkheid (in het bijzonder) gedekt is door een verzekeringspolis die bij de maatschappij AXA BELGIUM is afgesloten.

Wettelijke kennisgeving

James Realty verbindt zich ertoe alle wetten na te leven die betrekking hebben op de oprichting en exploitatie van een website. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn site op de volgende punten:

BELEID INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS & RGPD

Dit document beschrijft het beleid van ons bedrijf, SA GEPHIMA (handelsnaam JAMES REALTY) bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als manuele gegevensverwerking.

GEPHIMA LTD (hierna te noemen “James Realty” of “Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld bij een bezoek aan onze website, bij het doen van een aanvraag via onze website, alsmede tijdens de uitvoering van onze activiteiten (gegevens die worden verzameld tijdens een telefonisch onderhoud en/of een door James Realty georganiseerd evenement).

James Realty zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”) en alle andere wetgeving inzake privacy. Ons agentschap is attent op de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

Verzamelde gegevens :

1.rechtstreeks verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens: Uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren voor de aankoop of huur van een woning, budget voor deze woning.

Indien u weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat wij onze diensten niet kunnen verlenen. Wij verzoeken u ons de juiste gegevens te verstrekken, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

2. indirect verzamelde gegevens

Wij kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van derden, zoals bepaalde media (immoweb, vlan, logicimmo, enz.). Deze worden ons alleen medegedeeld na een verzoek daartoe via de formulieren die op hun respectieve sites beschikbaar zijn gesteld. In dit kader kan uw e-mailadres of uw contactgegevens door James Realty worden gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

James Realty verwerkt uw gegevens op basis van haar rechtmatige belang bij de goede werking van haar bedrijf en de Site.

Bovendien verwerken wij alleen gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken.
Daarom gebruiken wij uw gegevens wanneer dat nodig is:

 • Om de gegevens te verwerken van alle personen die interesse hebben getoond in onze diensten, op basis van het gerechtvaardigde belang van James Realty om hen op de hoogte te houden.
 • Bij de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst.

Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten waaraan James Realty is onderworpen.

Doel van de inzameling

De gegevens worden door James Realty verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van onroerend goed verkoop en verhuur diensten aangeboden door James Realty.
 • Om uw zoekopdracht te optimaliseren wanneer u op onze Site bent.
 • U te informeren over de door James Realty aangeboden diensten, met inbegrip van prospectie naar nieuwe klanten.

Overdracht van gegevens buiten onze onderneming

De informatie wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt en zal dus nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens kunnen evenwel op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden medegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Externe bedrijven kunnen worden verplicht bepaalde gegevens te verwerken in het kader van technische diensten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de diensten van James Realty. Deze manipulaties worden steeds uitgevoerd in naam en voor rekening van James Realty, die daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, op basis van contracten die de veiligheid van uw gegevens waarborgen. James Realty kan uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven wanneer dat nodig is om

 • Aan externe accountants- of adviesdiensten.

James Realty kan uw gegevens ook doorgeven in verband met de voorbereiding of uitvoering van haar diensten (zo worden de contactgegevens van een kandidaat-huurder doorgegeven aan de verhuurder om een bezichtiging van de woning te regelen). James Realty verbindt zich ertoe in dergelijke gevallen slechts die gegevens te verstrekken die strikt noodzakelijk zijn.

Duur van de verwerking

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de houder van de gegevens gevraagde en aanvaarde dienst te verlenen en gedurende de wettelijke termijnen die worden voorgeschreven door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen.

Informatie- en netwerkbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw gegevens te beschermen.
Al onze personeelsleden die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht.
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken. Deze gegevens kunnen indien nodig worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap (zie hierboven).

Uw rechten:

U hebt te allen tijde de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw gegevens: d.w.z. het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke (d.w.z. ons) bevestiging te krijgen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot uw gegevens.
 • Recht op correctie van onjuiste informatie en aanvulling van onvolledige gegevens.
 • Het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op beperking: wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog wel noodzakelijk zijn. Wanneer een dergelijke beperking, die in beginsel tijdelijk is, wordt ingevoerd, mogen de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor specifieke doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht de verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en ons te verzoeken deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven (indien de doorgifte van de gegevens heeft plaatsgevonden op basis van een overeenkomst of, in voorkomend geval, op basis van uw toestemming).
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en in elk geval tegen het ontvangen van commerciële informatie

Indien u een van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, een probleem met onze toepassingen wenst te melden, specifieke bijstand wenst of een opmerking wenst te sturen, gelieve ons dan te contacteren op de hieronder vermelde wijzen:

 • Per e-mail: Pagina contact
 • Per post: James Realty – Legrandlaan 30 – 1050 Brussel
 • Per telefoon: +32 (0)2 218 38 38

Uw verzoek om uw rechten uit te oefenen zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal worden beantwoord.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat wij uw gegevens niet met de vereiste zorgvuldigheid verwerken. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen:

 • Adres: Pressestraat 35, 1000 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.james-realty.com (hierna de “Site”), onverminderd de toepassing van de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of contracten van James Realty.

1. BEVEILIGING VAN DE SITE

James Realty streeft ernaar de veiligheid van de Site te waarborgen. James Realty is echter niet aansprakelijk voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site en de daarop vermelde informatie, en/of voor de aanwezigheid van virussen op de Site. James Realty is niet aansprakelijk voor enige schade aan een computer als gevolg van het gebruik van de Site (inclusief verlies van gegevens).

2. INHOUD

Alle elementen van de Site zijn het exclusieve eigendom van James Realty. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze Site, op welke wijze dan ook, is verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van James Realty in een contract. Alle handelsmerken, logo’s, illustraties, afbeeldingen, video’s, ontwerpen en modellen op de Site, al dan niet gedeponeerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van James Realty. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, downloading, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustraties, beelden, enz., om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van James Realty.

3. INFORMATIE OVER GOEDEREN EN DIENSTEN

De op de site aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en zo getrouw mogelijk beschreven.
Als u ons uw gegevens en zoekcriteria meedeelt, sturen wij u een lijst met advertenties die aan de door u gezochte criteria beantwoorden. U ontvangt ook gratis informatie over onze acties en diensten. Deze informatie kan op verzoek worden gepersonaliseerd.
De gepresenteerde goederen en diensten vormen echter geen aanbod tot verkoop, maar een presentatie van het door James Realty aangeboden assortiment goederen en diensten. James Realty kan de informatie op de website te allen tijde wijzigen.

4. LINKS

Verwijzingen op de Site naar andere sites of naar producten of diensten van derden houden geen onderschrijving in van die producten, diensten of derden. James Realty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site. De bezoeker zal deze links op eigen verantwoordelijkheid gebruiken en zich ervan vergewissen dat hij de voorwaarden van deze sites respecteert.

5. UPDATE

James Realty werkt de wettelijke kennisgeving bij, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de regelgeving. Daarom nodigt zij bezoekers en betrokkenen uit haar regelmatig te lezen.

Scroll naar boven

Contactez-nous

En soumettant ce formulaire, j’accepte que JAMES REALTY me contacte, et j’accepte la politique de confidentialité.

Etre appelé

En soumettant ce formulaire, j’accepte que JAMES REALTY me contacte, et j’accepte la politique de confidentialité.

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.